OBUKA PILOTA AVIONA  – PPL(A)

Cilj programa obuke za sticanje dozvole pilota aviona je osposobljavanje lica za bezbedano i uspešano samostalno upravljanje avionom do nivoa potrebnog za dobijanje dozvole PPL(A); pravilnim korišćenjem vazduhoplova, motora, sistema i opreme u redovnim i vanrednim situacijama; samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, razvijanje letačke kulture, discipline letenja i sve druge pozitivne osobine vezane za osnovno i navigacijsko letenje u uslovima vidljivosti.

Kandidat za pilota mora imati navršenih 16 godina starosti pre prvog samostalnog leta i ne može leteti samostalno bez odobrenja instruktora letenja koji ga obučava. Maloletno lice može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca.

Kandidat za pilot može pristupiti završnom ispitu ako ima navršenih 17 godina života.

Kandidat za pilot mora zadovoljiti zdravstveni kriterijum JAR-FCL cl. I ili II pre početka praktičnog dela obuke, koji se dokazuje lekarskim uverenjem izdatim od strane ovlašćene zdravstvene ustanove ili osobe.

Kandidat za pilota ne mora da poseduje ranije letačke dozvole ili ovlašćenja. U slučaju da ih poseduje deo teoretske i praktične obuke se može priznati od strane Rukovodioca obuke.

Obuka se sastoji od:

 1. Opšta teorija,
 2. Ispita iz predmeta opšte teorije,
 3. Primenjena teorija i
 4. Obuke u vazduhu.

Opšta teorija predstavlja teoretsku nastavu po odobrenim programima obuke od strane DCV. Sastoji se od 130 časova nastave iz 9 predmeta. Predmeti su:

 • Vazduhoplovni propisi (15)
 • Opšte znanje o vazduhoplovu (15)
 • Performanse i planiranje leta (15)
 • Ljudske mogućnosti i ograničenja (10)
 • Meteorologija (20)
 • Navigacija (30)
 • Operativne procedure (8)
 • Principi letenja (10)
 • Komunikacije (7)

Ispiti iz predmeta opšte teorije predstavljaju dokaz o potrebnom nivou stečenog i usvojenog teoretskog znanja kandidata.

Primenjena teorija pretstavlja teoretsku nastavu koja je namenjena upoznavanju eksplatacionih mogućnosti aviona (redovnih i vanrednih) na kome se sprovodi praktična obuka, eksplataciji aerodroma i rejona letenja u kome se sprovodi obuka. Sastoji se iz 23 časa nastave i praktične obuke.

Obuka u vazduhu počinje posle uspešno završene Opšte teorije i položenih ispita iz Opšte teorije, odslušane i uspešno položene Primenjene teorije. Traje minimalno 45 časova letenja i sprovodi se kroz 4 faze.

1. faza Osnovna obuka
2. faza Napredna obuka
3. faza Navigacijska obuka
4. faza Osnovi instrumentalnog letenja

Akrobatsko letenje  – ARB

Cilj obuke je sticanje teorijskih i praktičnih znanja pilota aviona potrebnih za kvalitetno i bezbedno izvođenje osnovnih ili naprednih akrobacija na avionu do ispunjavanje uslova za sticanje ovlašćenja za akrobatsko letenje.

Kandidat mora imati najmanje PPL dozvolu, važeći Class 2 ili Class 1 lekarsko uverenje prema JAR FCL 3, ne manje od 18 godine starosti, 150 časova ukupnog naleta pre pristupanja obuci, važeće ovlašćenje za letenje na tipu ili klasi aviona na kome se sprovodi obuka za akrobatsko letenje.

Obuka za ovlašćenje akrobatskog letenja sastoji se od:

 • teorijske obuke
 • obuke u vazduhu

Ukupan fond teorijske obuke je 15 časova nastave iz 4 predmeta.

Obuka u vazduhu se sastoji iz tri faze. Završetkom sve tri faze obuke steču se uslovi za  izlazak na ispit za sticanje ovlašćenja ABR. Obuka u vazduhu se izvodi na jednom ili više tipova vazduhoplova, a zavisiće od odluke kandidata raspoloživosti vazduhoplova i mogućnosti vazduhoplova za izvođenjem akrobacija.

Faza 1 – Početna obuka (ukupno 2.30 časova letenja)
Faza 2 – Osnovne akrobacje (ukupno 7.30 časova letenja)
Faza 3 – Napredne akrobacije (ukupno 5.00 časova letenja)

Kroz praktični deo pilot se obučava za elemente kao što su: Slow flight , Advanced turns, Upset recovery training, Spin, Stall turn, Roll, Loop, Wing-over, Roll on the top, Cuban eight, Half Cuban.

Nakon završetka obuke pilot stiće pravo izlaska na ispit za sticanje ovlašćenja ABR.

Obuka za akrobatsko letenje traje minimum 10 dana. Pri određivanju ukupnog trajanja treba takođe uzeti u obzir uticaj meteoroloških faktora, doba godine, redovnost angažovanja kandidata – pilota tokom obuke. Ovi faktori mogu bitno uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Ovaj kurs istovremeno može da pohađa najviše 12 kandidata.

Aviotretiranje – AS

Cilj obuke za sticanje ovlašćenja aviotretiranja je obučiti kandidata, koji je nosilac dozvole profesionalnog pilota, sticanju znanja i veštine koje će mu omogućiti da bezbedno i efikasno leti u svrhu aviotretiranja.

Kandidat mora imati najmanje SPL, važeći Class 1 medicinski kriterijum prema JAR FCL 3, ne manje od 22 godine starosti i 250 sati letenja.

Obuka za ovlašćenje aviotretiranja sastoji se od:

 • teoretske obuke
 • obuke u vazduhu

Ukupan fond nastavnih časova iz 5 predmeta teoretske nastave je 85.

Obuka u vazduhu se sastoji od dve faze.

faza 1 – Početni deo obuke za aviotretiranje (15:00 sati na duploj)
faza 2 – Aviotretiranje (20:00 sati na duploj – 15:00 sati samostalno)

Sprovodi se na avionima AN-2 i delom na nekom od aviona opšte kategorije.

Kompletna obuka za upis ovlašćenja aviotretiranja traje oko 5 meseci s tim da uticaj meteoroloških faktora, doba godine, redovnost angažovanja kandidata tokom obuke mogu bitno uticati na ukupno vreme trajanja obuke.

Ovaj kurs istovremeno može da pohađa najviše 12 kandidata.

Letenje u noćnim uslovima – NQ

Cilj obuke – kursa je obučiti kandidata do nivoa znanja neophodnog za samostalno letenje na avionu SEP, na mestu pilota u noćnim uslovima.

Kandidat mora imati najmanje PPL i važeće Class 2 ili Class 1 medicinski kriterijum prema JAR FCL 3.

Praktična obuka se sastoji od: obuke u vazduhu u trajanju od 5 časova. Tokom kursa kandidat leti 01:10 časova kao PIC.

Kompletna obuka za osposobljavanje za letenje u uslovima noći traje u proseku 2 nedelje.

Nema teorijske ni sintetičke obuke u ovom kursu.